Strona główna
O firmie
Kontakt
Lokalizacja
Galeria
Stacja kontroli pojazdów
Oœrodek szkolenia
Winietki
Sklep
Ubezpieczenia
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Ośrodek Szkolenia Kierowców

jesteśmy również tu >>>>>>>


szkolenie@pzmotchorzow.pl    tel/fax: 32 241-33-05
telefon wyłącznie w sprawach szkolenia: 609 270 690
...
sekretariat czynny :

poniedziałki i czwartki od  10:00  do 17:00

a wtorki i  piątki od 7:00 do 14:00

ZAPISY NA KURSY POZA GODZINAMI URZĘDOWANIA SEKRETARIATU PROWADZI PRACOWNIK NA STACJI KONTROLI POJAZDÓW

CODZIENNIE W GODZINACH 8:00 DO 19:00

A W SOBOTY DO 13:00

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE INFORMACYJNO - -ORGANIZACYJNE POŁĄCZONE Z BADANIAMI LEKARSKIMI
25 MARCA O GODZ.17:00

KURSY PRAWA JAZDY KATEGORII B


Program szkolenia obejmuje:
- 36 godzin wykładów i 30 godzin jazd na kat.B,

CENNIK:

1. Kurs prawa jazdy kategorii B - 1600 zł + badania lekarskie -200 zł
     możliwość płatności w ratach (pierwsza rata - 350 )

2. Kurs prawa jazdy kategorii B - PROMOCJA
    z badaniami lekarskimi - 1700zł

Materiały szkoleniowe, testy i egzaminy wewnętrzne w cenie kursu

UBEZPIECZENIE kursanta od następstw nieszczęśliwych wypadków od dnia rozpoczęcia wykładów do dnia zakończenia jazd oraz na egzaminie 

JAZDA DODATKOWA samochodem szkoleniowym z instruktorem:
1. przed ukończeniem kursu: 45 zł
2. po ukończeniu kursu: 45 zł
3. dla osoby nie będącej naszym kursantem: 60 zł

PLAC MANEWROWY
1. godzina wynajmu placu do ćwiczeń własnym samochodem dla naszych kursantów nieodpłatnie
Ośrodek dysponuje: wykwalifikowaną kadrą instruktorską, samochodami szkoleniowymi Toyota YARIS  .

W Ośrodku znajduje się nowoczesna sala wykładowa umożliwiająca prowadzenie multimedialnych wykładów w Systemie Profesjonalnego Szkolenia.
Posiadamy  własny, oświetlony, pełnowymiarowy plac manewrowy.Istnieje  możliwość wynajmu placu manewrowego do ćwiczeń własnym pojazdem.
Dla naszych kursantów nieodpłatnie.

Umożliwiamy dodatkowe szkolenia teoretyczne i praktyczne, jazdy po trasach egzaminacyjnych, jazdy dodatkowe przedegzaminacyjne, ratalną płatność za kurs, badania lekarskie.

ECO-DRIVING na egzaminie

W Dzienniku Ustaw opublikowanym z datą 9 maja 2014 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 594). W załączniku określającym zadania egzaminacyjne stosowane na egzaminie państwowym oraz kryteria oceny wykonania tych zadań w tabeli określającej zdania egzaminacyjne dodano dwie nowe pozycje wskazujące właśnie zadania związane z eco-drivingiem . Zmieniono także arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego. Tu w pozycji 32 dodano zadanie “właściwa zmiana biegów - jazda energooszczędna” oraz zadanie 33 “Hamowanie silnikiem przy zatrzymaniu i zwalnianiu  jazda energooszczędna”.

1.       Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (kat. B, BE) osoba egzaminowana powinna dokonać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2800 obr/min, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h

2.       Korzystanie z momentu obrowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem

W rozporządzeniu przepisami przejściowymi, w stosunku do osób, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia ukończyły szkolenie podstawowe i uzyskały pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego, przewidziano, iż część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadza się na dotychczasowych zasadach. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

NOWE PROCEDURY UZYSKIWANIA PRAWA JAZDY PO 19 STYCZNIA 2013 ROKU

Nie wszyscy jeszcze wiedzą, że po 19 stycznia 2013 roku zmienił się tryb postępowania w sposobie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

Załóżmy, że Pan Jan Kowalski doszedł do wniosku, że nadszedł czas na zdobycie Prawa Jazdy kategorii B.

Jeszcze w 2012 roku wystarczyło, że zgłosił się do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców, poddał się  badaniu u lekarza uprawnionego do badań kierowców  i mógł uczestniczyć w kursie Prawa Jazdy.

Taki kurs składał się z minimum 30 godzin (lekcyjnych - 45 min) zajęć teoretycznych - w tym
z czterech godzin  udzielania pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków.
Następnie zaliczał 30 godzinne zajęcia praktycznej nauki jazdy samochodem szkoleniowym tzw. L-ką, a następnie uczestniczył w wewnętrznym egzaminie teoretycznym - "stare testy"
i egzaminie praktycznym - godzina jazdy egzaminacyjnej po placu manewrowym i ulicach miasta.  Jeżeli wyniki obydwu części egzaminu wewnętrznego Pan Jan zaliczył z wynikiem pozytywnym otrzymywał "Zaświadczenie o ukończeniu kursu", które wraz z zaświadczeniem lekarskim, zdjęciem i wnioskiem o wydanie prawa jazdy składał w WORD-zie (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) i przystępował do Egzaminu Państwowego (na podobnych warunkach co egzamin wewnętrzny).
Jeśli wynik egzaminu był pozytywny to po jakimś czasie w urzędzie właściwym ze względu na jego zameldowanie odbierał upragnione PRAWO JAZDY
.

Po dniu 19 stycznia br. Pan Jan Kowalski musi postępować inaczej.
Na początek czeka go wizyta u lekarza uprawnionego do bań kierowców w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o zdolności jego jako kierowcy i u fotografa, gdzie zrobi sobie kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm - lewy profil z odsłoniętym uchem no i nie może mieć okularów z ciemnymi szkłami. Następnie wypełnia wniosek o wydanie prawa jazdy (wniosek do pobrania w urzędzie lub sekretariacie naszego Ośrodka Szkolenia Kierowców w skrócie OSK)
i z tymi  dokumentami zgłasza się w urzędzie w celu uzyskania profilu kandydata na kierowcę - PKK.

Z numerem PKK i nr PESEL zgłasza się w wybranym OSK  i zostaje przyjęty na Kurs Prawa Jazdy, a OSK drogą elektroniczną otrzymuje od urzędu jego profil w celu jego uzupełnienia o dane ze szkolenia.

Po zaliczeniu zajęć teoretycznych i wyjeżdżeniu 30 godzin jazd Pan Jan zdaje egzamin wewnętrzny - NOWE TESTY i godzinna jazda egzaminacyjnej.

Jeżeli wynik egzaminu wewnętrznego jest pozytywny to OSK zwraca do urzędu zmodyfikowany profil.

Pan Jan udaje się do WORD-u i przedstawiając swój numer PKK oraz numer PESEL zapisuje się na egzamin państwowy, a WORD otrzymuje drogą elektroniczna jego profil, który po uzupełnieniu o dane ze zdanego egzaminu odsyła do urzędu, a ten z kolei powoduje przesłanie danych Pana Jana do wytwórni papierów wartościowych - PWPW. Tam zostaje "wyprodukowane" Prawo Jazdy i odesłane do Urzędu.  Pan Jan Kowalski udaje się osobiście do właściwego urzędu w celu  odbioru gotowego Prawa Jazdy.

Strona główna   O firmie   Kontakt   Lokalizacja   Galeria