Strona główna
O firmie
Kontakt
Lokalizacja
Galeria
Stacja kontroli pojazdów
Oœrodek szkolenia
Winietki
Sklep
Ubezpieczenia
   Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC komunikacyjne 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dziennik Ustaw z dnia 16 lipca 2003r. Nr 124, poz. 1152, wraz z późniejszymi zmianami).

   Ubezpieczenia AC
Ubezpieczenie Auto Casco 

Ubezpieczenie pojazdów lądowych (Auto Casco) z klauzulą ochrony prawnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące własnością osób lub pozostające i ich w posiadaniu:

  • pojazd (wraz z wyposażeniem podstawowym) o okresie eksploatacji nie przekraczającym 12 lat, jednakże o wartości nie mniejszej niż 7 000 zł,
  • dodatkowe wyposażenie pojazdu (ponad standardowe zamontowane w pojeździe na stałe z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do szybkiego demontażu),
  • bagaż przewożony w pojeździe objętym niniejszym ubezpieczeniem.

Ochroną objęte są szkody powstałe w pojeździe oraz wyposażeniu dodatkowym, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego zależnie od zakresu ubezpieczenia.

Zakres podstawowy obejmuje szkody powstałe w wyniku:

  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
  • uszkodzenia przez osoby trzecie w tym w wyniku dewastacji,
  • pożaru, pioruna, powodzi, zatopienia i zalania, upadku statku powietrznego, huraganu, gradu, lawiny, zapadania i osuwania się ziemi,
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu.

Zakres pełny obejmuje szkody powstałe w wyniku:

  • zdarzeń objętych ochroną w zakresie podstawowym,
  • szkody polegające na utracie pojazdu lub jego części składowej, jak również wyposażenia dodatkowego wskutek: kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, przywłaszczenia.

Warunkiem wykupienia ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego i bagażu jest wykupienie ubezpieczenia pojazdu.

Zakres ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego i bagażu jest zgodny z zakresem ubezpieczenia pojazdu.

Dodatkowy zakres ubezpieczenia może obejmować ochronę prawną pojazdu i kierowcy.

Określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia (pojazdu, wyposażenia dodatkowego, bagażu) stanowi górną granicę odpowiedzialności PZM TU S.A.

Strona główna   O firmie   Kontakt   Lokalizacja   Galeria